http://www.augustynski.eu/oswiecenie-popandemiczne/

Oświecenie popandemiczne

w oświecenie

Oświecenie popandemiczne. Dotarliśmy ponownie do okresu pandemicznego i albo wyciągniemy wnioski, albo przetrzebi się ludzkość. W wielu krajach już dziś myśli się o zagrożeniu zdrowia publicznego. Istotne tutaj stają się czynniki środowiskowe. Aby zapobiec kolejnym wybuchom pandemii, musimy wzmocnić ochronę środowiska i dzikiej przyrody, gdyż jest to też nasze środowisko życia. Czas dostrzec, że globalne zdrowie ludzkie i środowisko, w którym człowiek żyje, są nierozerwalnie związane.

Oświecenie popandemiczneOświecenie popandemiczne – Obserwacja:

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, które namiętnie generuje ludzkość, wirusy są żywe i mogą być przenoszone przez kropelki układu oddechowego człowieka. Aby kontrolować wybuchy pandemii wirusowych, powinniśmy poprawić czynniki środowiskowe. Chodzi tutaj o harmonijne współistnienie ludzkości i środowiska naturalnego. Otóż częstszy kontakt ludzi ze zwierzętami może zwiększyć prawdopodobieństwo wybuchu ponownej pandemii. Aby to zjawisko zminimalizować, należy czym prędzej zająć się wzmocnieniem ochrony środowiska i dzikiej przyrody. Chodzi o ochronę naturalnych siedlisk, eliminację kłusownictwa i handlu dziką przyrodą.

Niszczenie siedlisk dzikich zwierząt zmusza je do bliższego sąsiedztwa z ludźmi, tym samym zwiększając możliwość przenoszenia wirusów międzygatunkowo. Ludzie coraz częściej przemieszczają się na niezagospodarowane tereny poprzez wycinanie lasów, polowania, budowę dróg, górnictwo, rolnictwo i hodowlę zwierząt. Te działania niszczą siedliska dzikiej przyrody i zwiększają kontakt dzikiej przyrody z ludźmi, co obfituje zwiększeniem częstotliwości wirusów „przeskakujących” ze zwierząt na ludzi. Aby to zjawisko ograniczyć, dobrze byłoby chronić zasoby leśne. Czyli prościej – ograniczyć wylesianie i wydobycie oraz ponowne zalesiać naszą planetę. Musi iść to w parze z ochroną lasów naturalnych, przywracaniem gruntów rolnych do lasów oraz stosowaniem zamienników drewna w celu zwiększenia zalesienia i ochrony różnorodności biologicznej. Mimo iż może to spowolnić wzrost gospodarczy, taki zrównoważony rozwój jest opłacalny. Po prostu przestaniemy sami się unicestwiać.

Oświecenie popandemiczne – Rozważania:

Należy także bezwzględnie ograniczyć handel dzikimi zwierzętami. Rynek dzikiej fauny i flory stawia nas w niedogodnej sytuacji zbliżenia gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Aby zapobiec kolejnej pandemii, niezbędna jest nie tylko znajomość wirusów w środowisku ludzkim, ale i wirusy u dzikich zwierząt. Wspomnijmy chociażby nietoperze z jaskiń w południowo-zachodnich Chinach, u których wykryto 11 rodzajów nowych korona wirusów. Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego wykryła 949 nowo powstałych wirusów u 164 000 ludzi i zwierząt. Zaś wiedza jaką o nich posiadamy jest znikoma. Mniej zbadane regiony Ziemi /Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Azja Południowo-Wschodnia/, są narażone na wysokie ryzyko transmisji wirusa. A biorąc pod uwagę możliwości szybkiego przemieszczania się ludzi, ta wymiana może spowodować globalną pandemię.

Nie piszę o tym po to, by straszyć. Strachu już się najedliśmy. Czas po prostu ruszyć głową. Badania przesiewowych wirusów u zwierząt i ludzi wysokiego ryzyka nie mają większego sensu. Natomiast dbałość o zubożoną przez nas przyrodę już tak. W porównaniu z dziką przyrodą biobezpieczeństwo zwierząt gospodarskich i drobiu można kontrolować. Ponadto te zwierzęta są pośrednimi żywicielami patogenów. Natomiast na drogi przenoszenia wirusów, znaczny wpływ mają skażona woda, aerozole, skażona gleba, opakowania żywności itp. Ścieki są źródłem przenoszenia wirusów. Miejsca gromadzenia żywego lub martwego inwentarza żywego, owoców morza i mięsa, takie jak farmy, rzeźnie i mokre targowiska, są punktami przenoszenia wirusów międzygatunkowych. Bardziej powinniśmy się zająć dopływami i odpływami z oczyszczalni ścieków, odprowadzaniem ścieków na wsi, infrastrukturą sanitarną, dostawami zimnej żywności niż hałdami śmieci.

Oświecenie popandemiczne – Podsumowanie:

Nadzór wirusów w środowisku jest trudny i wymaga współpracy. W związku z tym konieczne jest współdzielenie ludzkich zasobów informacji. Aby lepiej kontrolować wybuchy pandemii, należy zwrócić większą uwagę na wpływ czynników środowiskowych na zachowanie wirusów. Zająć się długością życia, dyfuzją, migracją i zmiennością wirusów w środowisku. Podczas ostatniej pandemii środki chemiczne były szeroko stosowane do dezynfekcji ścieków komunalnych, odprowadzania ścieków wiejskich, ulic, obszarów publicznych, gospodarstw domowych i społeczności, ponieważ jest to najwygodniejsza, powszechnie stosowana i tania metoda. Do dzisiaj tak pozostało. Jednak rozpylone środki dezynfekujące trafiają do otaczającego środowiska bezpośrednio lub pośrednio, zanieczyszczając w ten sposób środowisko, niszcząc ekosystemy i zagrażając zdrowiu organizmów, w tym ludzi. Np. podchloryn sodu, który stosowano, działa żrąco i podrażnia błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego ssaków i ptaków.

W wodzie chlorowe środki dezynfekcyjne powodują halometany, kwas halooctowy, haloacetonitryle, halooksany nieorganiczne, halonitrometan, halogenki cyjanu i haloacetaldehyd, które są rakotwórcze. Trzeba więc pilnie opracować metody przyjazne dla środowiska, tym samym zmniejszyć długoterminowe zagrożenia dla ludzi i ekosystemów. Pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu ilości odpadów niebezpiecznych, zakaźnych odpadów medycznych, które zagrażają zdrowiu ludzkiemu i funkcjom ekosystemów. Rozwiązaniem mogą być mobilne spalarnie, mimo iż spalanie nie jest metodą ekologiczną. Odpady niebezpieczne nie pochodzą tylko ze szpitali, są produkowane w gospodarstwach domowych i miejscach publicznych. Np. same maseczki i maski mogą już być skażone, a zatem zawierać zakaźny wirus. Aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, powinno być zakazane ponowne wykorzystanie ścieków i wydalin. Odpady zaś powinny być dezynfekowane. Ale przede wszystkim musimy zadbać o szybką odbudowę przyrody. Tu nie ma co kombinować. Wszyscy oddychamy jednym powietrzem, którego coraz mniej czystego.

PS. Zatem sadźmy lasy i zróbmy z tego wydarzenie rodzinne, społeczne i wielce pożądane. – August Witti

____________________
#OswieceniePopandemiczne