Najtrudniej poznać samego siebie

Polska jest okupowana

Polska jest okupowana

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Polska jest okupowana. „Okupacja niemiecka” to system administracji III Rzeszy, który został utworzony na terenach ziem polskich po kampanii wrześniowej w 1939 r. Pakt Ribbentrop – Mołotow podpisany 23 VIII 1939 r. pomiędzy Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a hitlerowskimi Niemcami, określił podział Polski.

Polska jest okupowana

Polska jest okupowana

W czasie II wojny światowej terytorium II Rzeczypospolitej zostało podzielone na ziemie wcielone do III Rzeszy i na Generalne Gubernatorstwo. Górny Śląsk wraz z Zagłębiem Dąbrowskim i Zaolziem, Wielkopolska, Pomorze oraz część Kujaw i Mazowsze znalazły się w granicach Rzeszy. Z pozostałych ziem utworzono Generalne Gubernatorstwo.

Władzę w nim objął Hans Frank. GG podzielono na cztery dystrykty: warszawski, krakowski, lubelski, radomski. W czerwcu 1941 r. Hitler rozpoczął wojnę ze swoim dotychczasowym sojusznikiem Związkiem Radzieckim, pod niemiecką okupacją znalazł się teren całej przedwojennej Polski. Białostocczyzna została włączona do III Rzeszy, natomiast wschodnia Małopolska do GG, tworząc dystrykt galicyjski.

Polska jest okupowana – Rozważania:

Celem polityki władz okupacyjnych było zniszczenie wszystkiego co polskie. Rzecz ma się podobnie i dzisiaj. Zlikwidowano więc polską administrację, zakazano istnienia partii politycznych, organizacji społecznych i kulturalno-oświatowych. Ludzi o korzeniach niemieckich zmuszono lub nie do wpisywania się na Niemiecka Listę Narodową (Volksdeutsche). Polaków z terenów przyłączonych do Rzeszy wysiedlano do Generalnego Gubernatorstwa, albo wywożono do obozów pracy w głąb Rzeszy. Na miejsce wysiedleńców przybywali niemieccy koloniści.

GG miała docelowo stać się kolonią taniej siły roboczej i tak dzieje się i dzisiaj. Zakazano nauki języka polskiego, historii i geografii. Rozbudowano tajną policję i wojsko. Na polskie społeczeństwo oddziaływano medialnie, za pomocą prasy i filmu, podobnież dzisiejsze mainstreamowe media działają w ten sposób.

Działania okupanta wymierzone były głównie w polską inteligencję, ludzi kultury i nauki. Już w 39 r. aresztowano 183 profesorów krakowskich uczelni (Sonderaktion Krakau), rok później przeprowadzona akcję AB. W celu wyeliminowania inteligencji z życia okupowanej Polski, przeprowadzano systematyczne wywózki do obozów koncentracyjnych i do obozów pracy, masowe rozstrzelania /Palmiry pod Warszawą/.

Polaków żydowskiej wiary mieszkających na terenie Polski zgromadzono w gettach, a w latach 42–44 przeprowadzono ich eksterminację w Auschwitz-Birkenau, w Treblince, w Chełmnie i Sobiborze. Holocaust Polaków był akcją zaplanowaną przez Hitlera. Należy pamiętać, że gro żydów było Polakami wiary Mojżeszowej, a nie obywatelami państwa Żydowskiego, które wówczas w ogóle nie istniało.

Polska jest okupowana – Obserwacja:

Do dzisiaj trudno ustalić konkretne liczby zabitych, zamordowanych i zgładzonych, ale w 1939 roku liczba obywateli polskich wynosiła ok. 35 mln osób. Osiem lat później /bo wtedy dopiero przeprowadzono spis powszechny/ było ich zaledwie 24 miliony, być może nie wszyscy zginęli, ale i tak państwo polskie się wyludniło. Obecnie również się wyludnia /38 mln Polaków/ i liczba Polaków spada /3 mln wyjechało na emigrację/.

Na początku lat czterdziestych Niemcy rozpoczęli realizację Generalnego Planu Wschodniego (General Plan Ost). Germanizację ziem polskich i deportację jej mieszkańców; przeprowadzano akcje osiedlania Niemców, po wcześniejszym usunięciu Polaków. Niemcy zagarnęli własność państwa polskiego, prowadzono gospodarkę rabunkową w przemyśle i polskiej gospodarce rolnej. W czasie sześciu lat wojny około 3 milionów Polaków wywieziono do Rzeszy, na tzw przymusowe roboty /jako niewolników/. Tyle samo wyjechało obecnie z Polski, pracują dla obcokrajowców i są obywatelami III kategorii /niewolnikami/.

Niemcy rabowali z Polski wszystko co cenne, dobra kultury, biżuterię. Wielu Polaków próbowało walczyć z okupantem. Rozwijały się działania dywersyjne i sabotażowe, rodził się polski ruch oporu, wszystkie działania odbywały się w konspiracji. Dzisiaj mamy związki zawodowe i strajki. Niestety jak zawsze w życiu zdarzali się Polacy, którzy za poprawę warunków bytowych współpracowali z wrogiem, kolaborowali. I dziś mamy tą samą zasadę działania w biurokracji i służbach /tzw. elektoracie wyborczym/.

Władze sowieckie podobnie jak Niemcy traktowały ziemie polskie jako wojenną zdobycz. Zlikwidowano polską administrację na terenach włączonych do ZSRR, 1-2 XI 1939 r. Rada Najwyższa ZSRR wydała dokument wcielający ziemie zdobyte do państwa radzieckiego. Polakom na tych ziemiach przymusowo nadano radzieckie obywatelstwo i dowody osobiste, bez których nie można było się poruszać.

Prowadzono terror wobec wszystkich warstw społecznych i narodowości. Represjonowano zarówno Polaków, jak i Litwinów, Ukraińców, Białorusinów i Żydów. Polscy oficerowie, wzięci do niewoli, zostali wywiezieni i straceni w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Resztę elit, polityków, funkcjonariuszy policji, urzędników, właścicieli ziemskich, intelektualistów, skazano na łagry, wraz z rodzinami, które deportowano w głąb Związku Radzieckiego. W sumie deportowano ponad 350 tys. osób. Zakazano tworzenia partii politycznych, organizacji społecznych.

Przejęto polską własność państwową i prywatną, od 1940 r. prowadzono kolektywizację chłopskich gospodarstw rolnych. Jeszcze w grudniu 1939 r. polskiego złotego zamieniono na radzieckiego rubla. Część Polaków, zwłaszcza socjaliści i komuniści, zdecydowało się na współpracę z radzieckim okupantem. Poprzez nierozliczenie, brak dekomunizacji i lustracji, w Polsce w dalszym ciągu zdrajcy są u władzy.

Polska jest okupowana – Prawda:

W 1941 r. w czasie wojny niemiecko-rosyjskiej, Rosjanie uciekając przez Niemcami, zamordowali tysiące więźniów polskich, osadzonych w sowieckich więzieniach. Tereny okupowane dotychczas przez Związek Radziecki zostały tym razem zajęte przez niemieckiego okupanta. Do dzisiaj trwa ta przepychanka i podział wpływów. Przy czym dawniej nazywano to kolaboracją i podbojem, dzisiaj współpracą i prywatyzacją. Polska jako państwowość zanika, jest zagrabiana, a obywatele stają się nowoczesnymi niewolnikami sterowanymi strachem. Polacy są z dnia na dzień osłabiani i zniewalani przez Volksdeutschy, rusofilów, komunistów i zwyczajnych złodziei, którzy przy grabieży dóbr polskich współdziałają i współdziałać będą do ostatniego polskiego grosika.

Nasze położenie geograficzne stanowi dla nas spore niebezpieczeństwo, jako że jesteśmy między dwoma naszymi zagorzałymi wrogami. Jedyną nadzieją na wyjście Polski z kryzysu, jaką jest nadal trwająca okupacja, jest oczyszczenie elit i establishmentu, lustracja, odsunięcie zdrajców i ich ukaranie, odzyskanie dzięki temu zagrabionych dóbr i sprzymierzenie się z sąsiadami jak sugerował Lech Kaczyński, nie odwiecznymi wrogami a partnerami /Pakt Północny: Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska/ i współpraca między państwami bloku postsowieckiego. Wszelkie inne działania i „współpraca” z odwiecznymi Polskimi wrogami Rosją i Niemcami to zdrada i naiwne szukanie guza.

Polska jest okupowana – Podsumowanie:

Co robią okupanci dzisiaj? Rujnują Polskę, niszcząc kopalnie i przemysł, niszcząc rolnictwo, mnożąc bandyckie afery, wysprzedając polską ziemie w obce ręce. Nieustannie przeinaczają historię i manipulują medialnie narodem, grabią ziemię, lasy i rzeki, zmuszają naród do niewolniczej pracy za bezcen do 67 roku życia, chcą kształtować nasze dzieci od najwcześniejszych lat, zmuszają do emigracji, fałszują wybory.

Okradają społeczeństwo wszelkimi sposobami /OFE, banki, podatki/, niszczą i likwidują polską armię, osłabiając ją coraz bardziej i okradając, masowo niszczą społeczeństwo przez odsunięcie od socjalnej służby zdrowia, eksmisjami i zwolnieniami z pracy produkują bezdomnych i bezrobotnych, zaciągają coraz większy dług publiczny, aby Polska stała się niewypłacalna i zbankrutowała, na koniec zezwalają poprzez brak opieki i wsparcia na samobójstwa wielu Polaków, które to są plagą ostatnich czasów. A współcześni kolaboranci przyklaskują temu za garść srebrników.

PS. Bóg, Honor, Ojczyzna – dewiza Wojska Polskiego stanowiąca idealistyczne ujęcie wierności państwu. Hasło patriotów polskich.

______________
#OkupacjaPolski

 

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów. Nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności ba,
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry