Najtrudniej poznać samego siebie

Tego jeszcze nie było 1

Tego jeszcze nie było

w polsko/prawdziwie/topowo

Ja osobiście jeszcze takiego zachowania Polaków nie widziałem, nie spotkałem się do tej pory i nie pamiętam, żeby głowa państwa była wszem i wobec jawnie wyśmiewana, wykpiona, skompromitowana i aby ujawniano z taką chęcią niewygodne prawdy o człowieku, który było nie było zasiada na najwyższym stanowisku w Polsce.

Tego jeszcze nie było po prostu i mam nadzieję, że już się nie powtórzy.

bulKompromitujący się z dnia na dzień prezydent, szara eminencja WSI, poprzednich i obecnych układów, zakała polityki i zadufany w sobie człowiek odchodzi do lamusa. Jeżeli jeszcze trwa reanimacja, to z powodu olbrzymiego strachu, bo wszyscy światli pamiętają co działo się za premiera Olszewskiego, który urzędującego prezydenta Lecha Wałęsę chciał rozliczyć za agenturalność. Pamiętają również co działo się za rządów prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, ile spraw niegodnych i nieprawych związanych ze sferą byłej władzy wyszło na jaw. Niestety rządy te trwały zbyt krótko, aby wnieść powiew dekomunizacji i walki z agenturalnością. Olszewski upadł wraz z “Nocną zmianą”, która była zamachem stanu, a co się wydarzyło z Lechem Kaczyńskim, każde dziecko wie. Premier Olszewski w swoim znakomitym przemówieniu stwierdził: „Budowaliśmy mozolnie państwo, które obywatele będą mogli szanować. Państwo całkowicie niepodległe, państwo, w którym wojsko i policja są w pełni podporządkowane demokratycznej, przedstawicielskiej, polskiej władzy. (…) Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski”.

Jak widać rację miał zupełną, bo do dziś dnia tkwimy w tym marazmie i to dawni współpracownicy UB i SB “rządzą” zza pleców Polską, a raczej ją ograbiają z pełną premedytacją. Obecna władza PO i PSL nieustannie straszy Polaków partią PIS, wtłaczając nam do głowy kłamstwa i manipulując faktami. A co PiS dokonało w czasie, gdy miało władzę tylko przez krótki czas: spadek bezrobocia, wzrost PKB, powszechny lęk przed korupcją skutkujący jej spadkiem, poszerzanie dostępu do zawodu sędziego i prokuratora, nacisk na równomierny rozwój wszystkich rejonów Polski, a przede wszystkim brak wyprzedaży majątku Narodowego, zwanego szumnie PRYWATYZACJĄ. Rzad PiS przez 2 lata rządzenia osiągnął ponad 100 poważnych sukcesów.

Dla ciekawych w skrócie /niezainteresowanym polecam opuścić/:

 1. Utworzenie CBA.
 2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).
 3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.
 4. Pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby.
 5. Projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne.
 6. Ocena działalności Policji: liczba przestępstw spadła o 7%, wykrywalność przestępstw wzrosła do 67,4%.
 7. Plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Polska weszła do Systemu Informacyjnego Schengen, zniesione zostały kontrole graniczne.
 9. Plan informatyzacji państwa: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości.
 10. Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
 11. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z wojskiem.
 12. Specjalny program rozwoju służb ratownictwa morskiego.
 13. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.
 14. Przeprowadzono rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (pierwsza w historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy Algieria.
 15. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego. Podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Polityka dla przemysłu gazu ziemnego.
 16. PKN Orlen wygrał przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii w Możejkach. Powstaje największy koncern rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.
 17. Budowa rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, który umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego do Polski i dalej.
 18. Polska przystępuje do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA) /zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski/.
 19. Polska i Litwa podpisuje umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z budową elektrowni jądrowej na Litwie.
 20. Programu dla energetyki, który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych grup energetycznych.
 21. Podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.
 22. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia.
 23. Znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza postępowanie w sprawach gospodarczych.
 24. Sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw.
 25. Ustawa wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności – system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym (SDE).
 26. Ustawy korporacyjne. Zwiększenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie nadużyciom oraz zmniejszenie cen usług prawniczych. Nowe sądownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.
 27. Zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego.
 28. Program informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
 29. Ustawa “O ujawnianiu stanu posiadania państwa w nieruchomościach”.
 30. Nowy Kodeks karny: karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów, ochrona pokrzywdzonych, poszerzenie granic obrony koniecznej, walka z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i korupcją, obniżenie wieku skazanych do 15 lat, wprowadzenie zakazu stadionowego dla chuliganów, zaostrzenie kar dla pedofilów.
 31. Powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw.
 32. Projekt licencji prawniczych: zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych, zmniejszenie kosztów, ułatwienie dostępu.
 33. Polska osiągnęła najlepsze w historii wyniki gospodarcze: PKB osiągnął 7,4%.
 34. Płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. Zatrudnienie wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł o 8,5%.
 35. Wzrasta polski eksport. Nakłady inwestycyjne wzrosły o 31,4%.
 36. Bezrobocie spadło do 12%.
 37. Powstaje około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Inwestycje zagraniczne wzrosły o 40%.
 38. Rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Powstaje ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.
 39. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD i zaspokajać 80% europejskiego zapotrzebowania.
 40. Polska liderem w Europie Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów.
 41. Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.
 42. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich UE, które osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi.
 43. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, do wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie.
 44. Przyjęcie programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Współpraca samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy.
 45. Pierwsza w Polsce strategia makroregionalna.
 46. Powstaje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w celu przyspieszenie realizacji regionalnych programów operacyjnych.
 47. Uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę, która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro.
 48. Program “Kapitał dla przedsiębiorczych” dla małych i średnich przedsiębiorców: dostęp do finansowania zewnętrznego, punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej.
 49. Polska liderem w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich.
 50. Ustawa o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 51. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2015 roku. Zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, paliw płynnych i gazowych.
 52. Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa.
 53. Autopoprawka umożliwiająca przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka, deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł.
 54. Reforma finansów publicznych: likwidacja zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych, zapobieganie narastaniu długu publicznego.
 55. Odmrożono progi podatkowe, podwyższono kwotę wolną od podatku.
 56. O połowę zredukowano składkę rentową, pensje wzrastają o 9%.
 57. Plan zlikwidowania trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).
 58. Program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających małe dzieci, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zachęcanie pracodawców do tworzenia żłobków i przedszkoli.
 59. Znowelizowany Kodeks pracy: o dwa tygodnie wydłużony urlop macierzyński /18 tygodni po pierwszym dziecku, do 20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka/.
 60. Ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny.
 61. Jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka /becikowe 1000 zł/.
 62. Wzrost wynagrodzenia o 20,3%.
 63. Nowelizacja Kodeksu pracy: zasady telepracy, zatrudnianie telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy.
 64. Podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatki na dojazdy dzieci, zwiększono kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 65. Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 66. Sejm przyjął projekt rządowy ustawy o corocznej waloryzacji rent i emerytur.
 67. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.
 68. Nowelizacja ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Osoby represjonowane /dzieci oraz małżonkowie/ w latach 1945-1989 będą mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych.
 69. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych czyli o 26%.
 70. Ustawa o odpowiedzialności cywilnej: leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC sprawców tych wypadków.
 71. 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia.
 72. Ustawa o Ratownictwie Medycznym: finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa, upowszechnienie wiedzy o pierwszej pomocy, wprowadzenie instytucji ratownika w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i organizacjach ratowniczych.
 73. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego, regulująca jakość leków, ich dystrybucja, ułatwienia do nabywania leków, zasady nabywania leków przez Internet.
 74. Znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, wprowadzono mechanizmy antykorupcyjne, wyeliminowanie nadużyć związanych z refundacją leków.
 75. Koncepcja “koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych”: wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i rozwiązanie problemów płacowych w służbie zdrowia.
 76. Program “Polskie sztuczne serce”, stworzenie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej /na okres od tygodnia do kilku miesięcy/, średniookresowej wszczepialnej /wspomagającej pracę serca od miesiąca do kilku lat/ oraz długookresowej wszczepialnej.
 77. Na “Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” przeznaczono ponad 500 mln zł.
 78. Na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. Oddano do użytku 214 kilometrów autostrad czyli zwiększono ich długość o 50%, 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic, w budowie kolejne 186 kilometrów autostrad.
 79. Ustawa o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), w celu przyspieszenia budowy autostrad oraz dróg krajowych.
 80. Jazda na światłach mijania przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 81. Ustawa o osobach kierujących pojazdami, nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy, eliminacja korupcji i wypaczeń.
 82. Rządowy Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID – wyeliminowano 92 niebezpieczne miejsca na drogach samorządowych.
 83. Specjalny program określający zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Sektor lotniczy uzyska wsparcie z Funduszu Spójności.
 84. Strategia dla transportu kolejowego: oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne i przekazanie nieodpłatnie samorządom wojewódzkim.
 85. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, w celu przyspieszenia i uproszczenia procedur budowy i rozbudowy linii kolejowych i infrastruktury.
 86. Wprowadzono 7% VAT na sprzedaż i budowę mieszkań. Niższy VAT można odliczyć w przypadku remontu części budynków.
 87. Znowelizowana ustawa dotycząca praw lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.
 88. Ustawa dla samorządów i organizacji pozarządowych, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych, na dofinansowanie kosztów budowy bądź adaptacji budynków na lokale socjalne.
 89. Wydatki na rolnictwo wzrosły o ok. 10 mld zł. Zmniejszono kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie limitów UE.
 90. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 91. Program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 92. Wynegocjowano zniesienie przez Ukrainę zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych.
 93. Dzięki Polsce wprowadzono na terenie Unii Europejskiej cła antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, aby chronić polskich producentów.
 94. Podpisano w Warszawie dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin.
 95. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz zniwelowane zostały bariery organizacyjne.
 96. Wprowadzono program “Zero tolerancji”, którego kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.
 97. Program “Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
 98. Jednolite ubrania noszone w szkołach /mundurki/, niwelujące różnice majątkowe uczniów i zapewniające bezpieczeństwo.
 99. Zwiększenie budżetu na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze o 12%.
 100. Znowelizowana Karta nauczyciela: nauczyciele w wieku emerytalnym mogą korzystać ze świadczeń emerytalnych przy kontynuowaniu pracy.
 101. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty: zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego znieważanie i nietykalności osobistej.
 102. Program dofinansowania zakupu podręczników, przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin biednych.

Dokładne zestawienie na stronie: www.pokazywarka.pl

To niektóre z wprowadzonych przez PIS zmian. A co w okresie swoich siedmiu lat piastowania władzy zrobił nasz ukochany prezydent i obecny rząd? To pytanie w zasadzie retoryczne, bo odpowiedź musiała by być “nic dobrego”. Jeżeli mam być straszony tak okropnym PIS-em, to chcę być straszony. Mało tego sam dobrowolnie oddam się pod to jarzmo, mając nadzieję na wprowadzenie zmian w celu odpolitycznienia struktur władzy i rozliczenie wszystkich niezgodnych z prawem działań poprzedniej ekipy.

PS. Zbytnio mnie straszy­li i te­raz niczym już przes­traszyć mnie nie są w stanie. 

_______
#Polityka

ostatnie z polsko

Botoks

Botoks

Z wielkim zaskoczeniem czytam opinie na temat tego filmu, bo moim zdaniem

Tomek, wracaj!

Powiedziałabym – obejrzyjcie, fajny klip. Ale to jest coś więcej niż film
Tego jeszcze nie grali

Tego jeszcze nie grali

Obecnie już każdy … wie, że silne gospodarki węglem, ropą i gazem
Proszę Państwa, oto Ryś 4

Proszę Państwa, oto Ryś

Kolejnego wskrzeszenia kultowego polskiego auta, po Warszawie, Polonezie i Syrence, doczekał się
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore emocje. Świat nie chce
Translate »
idź do góry