Najtrudniej poznać samego siebie

Wolność to prawo wyboru

Wolność to prawo wyboru

w prawdziwie/świadomie/topowo

Wolność to prawo wyboru. Zastanówmy się zatem czym jest prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania lub przekonań? Wszystkie osoby na Ziemi mają prawo do swobodnego myślenia. Do przyjmowania pomysłów i zajmowania stanowisk opartych na wierzeniach sumienia, religii lub innych przekonaniach. Osoby te mają również prawo do demonstrowania lub manifestowania przekonań religijnych lub innych poprzez kult, obrzędy, praktykę i nauczanie. Ustawodawstwo, polityka i wszelkie programy muszą szanować prawo do wolności każdej myśli, sumienia i religii lub przekonań. Jakie by nie były.

Wolność to prawo wyboruWolność to prawo wyboru

Kiedy prawo do wolności myśli, sumienia i religii lub przekonań jest istotne?

 • gdy ograniczane są prawa lub zachodzi ingerencja w przestrzeganie lub nauczanie określonej religii lub zestawu przekonań. Na przykład regulując postępowanie, które może mieć taki skutek;
 • gdy wymagane jest od osoby ujawnienia swojej religii lub przekonań;
 • gdy wpływa to na zdolność osoby do wyznania swojej religii lub przekonań;
 • gdy zachowanie podmiotów, które jest wymagane lub zachęcane przez określoną religię lub przekonania, podlega sankcjom karnym;
 • gdy ustala standardy ubioru, które nie uwzględniają stroju religijnego lub symboli;
 • gdy wpływa na prawo wyznawców poszczególnych religii do obchodzenia świąt lub okresów odpoczynku;
 • gdy dotyczy planowania lub zagospodarowania terenu, które może utrudnić użytkowanie lub zakładanie miejsc kultu religijnego;
 • gdy nakłada wymagania kwalifikacyjne do świadczeń rządowych, których nie mogą spełnić wyznawcy poszczególnych religii;
 • gdy reguluje nauczanie dzieci w sposób, który może podważać określone religie lub przekonania;
 • gdy reguluje odmowę służby wojskowej podyktowaną sumieniem.
 • itd.

Jaki jest zakres prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania lub przekonań?

Prawo chroni w zasadzie możliwość swobodnego myślenia i przeżywania idei oraz zajmowania stanowisk opartych na przekonaniach sumienia, religii lub innych przekonań. Pociąga to za sobą ochronę przed praniem mózgu i/lub indoktrynacją. Prawo chroni również prawo do demonstrowania lub manifestowania przekonań religijnych lub innych. Indywidualnie lub zbiorowo, poprzez kult, obrzędy, praktykę lub nauczanie. ONZ i Komitet Praw Człowieka zinterpretował religię jako obejmującą przekonania teistyczne, nieteistyczne i ateistyczne. Stwierdził, że prawo obejmuje prawo do niewyznawania żadnej religii i przekonań. Prawo obejmuje prawo do przyjęcia religii lub przekonań według własnego wyboru. W tym prawo do opuszczenia jednej religii i przejścia na inną.

Rząd nie może nakładać ograniczeń na prawo do zajmowania stanowisk w oparciu o przekonania religijne lub inne. Też nie może narzucać przekonań religijnych lub innych. Rząd może być również zobowiązany do podjęcia pozytywnych kroków. Tam gdzie jest to konieczne i właściwe, w celu ochrony tego prawa. W przypadku gdy ich zaniechanie może skutkować obraźliwymi atakami na przekonania religijne. Prawo do demonstrowania lub manifestowania przekonań religijnych lub innych wymaga od Rządu uznania prawa osób do angażowania się w kult religijny. To obejmuje budowanie i użytkowanie miejsc kultu, używanie i eksponowanie przedmiotów rytualnych. Symboli, przestrzeganie świąt i okresy odpoczynku, wykonywanie czynności obrzędowych. Przestrzeganie przepisów żywieniowych, noszenie charakterystycznego ubioru i posługiwanie się określonymi językami.

Chociaż prawo do zajmowania stanowisk opartych na przekonaniach religijnych lub innych nie może być w żaden sposób ograniczane. Prawo dotyczące praw człowieka uznaje, że uzasadnione ograniczenia mogą zostać nałożone na prawo do demonstrowania lub manifestowania przekonań religijnych lub innych.

Czy można ograniczyć prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania lub przekonań?

Wolność uzewnętrzniania religii lub przekonań może być ograniczona zgodnie z przepisami prawa. Gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku, zdrowia lub moralności lub podstawowych praw i wolności innych osób. Podstawy dopuszczalnych ograniczeń nie obejmują wyraźnie bezpieczeństwa narodowego, choć oczywiście może to być aspekt objęty innymi wyraźnymi ograniczeniami. Każde rozporządzenie, nakaz, zalecenie, ba nawet ustawa, musi mieć podstawy prawne, ale przede wszystkim honorować prawa człowieka. Jeśli tego nie robi to mamy do czynienia z dyktaturą, niewolnictwem i prześladowaniami. Tyle w temacie wolności w aspekcie prawa.

PS. Masz prawo do wszystkiego co myślisz, mówisz i robisz, byleś robił to łagodnie i pokojowo. – August Witti

_______
#Wolnosc

najnowsze z prawdziwie

Czym jest intencja?

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym
Bóg jest nauką

Bóg jest nauką

Bóg jest nauką. Nauka to odwieczna chęć zrozumienia wszechrzeczy, a wszechrzecz to
Translate »
idź do góry