Czym jest intencja?

Czym jest intencja?

w świadomie

Czym jest intencja? Intencja /zamiar, dobra chęć/ to stan psychiczny, w którym zobowiązujemy się do działania. Plan działania to treść intencji, a zobowiązanie to stosunek do tej treści. Udane intencje prowadzą do zamierzonego sposobu działania, podczas gdy nieudane tego nie robią. Intencje, podobnie jak wiele innych stanów psychicznych, mają intencjonalność, czyli reprezentują możliwe stany rzeczy. Termin „zamiar” odnosi się do grupy powiązanych ze sobą zjawisk i do przewidywanych środków lub celów, które nas motywują. Ale intencja to także „dobra chęć”, a „dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”. Doświadczenie uczy nas bowiem, że dobre intencje nie są wystarczające do tego, by działanie przyniosło pozytywne skutki. Bywa niekiedy tak, że zamierzenia rozmijają się z efektami. Stąd „cel” traktujemy jako pejoratywne dążenie do wykonania intencji.

Czym jest intencja?Czym jest intencja? – Obserwacja:

Intencje są odpowiedzialne za inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie działań oraz są często używane do wyjaśnienia, dlaczego ludzie angażują się w określone zachowanie. Teoria rozumnego działania ma na celu przewidywanie zachowania na podstawie tego, jak istniejące wcześniej postawy i subiektywne normy determinują intencje. W etyce zaś zasada intencji głosi, że to czy działanie jest moralnie dopuszczalne, zależy czasami od intencji podmiotu wykonania tego działania. Intencje to stany mentalne, które obejmują plany działania, do których się zobowiązujemy. Jako plany działania mogą kierować zachowaniem. Plan działania stanowi treść intencji, natomiast zobowiązanie jest postawą wobec tej treści. Termin „zamiar” może być używany zarówno w odniesieniu do zamiarów, które nie zostały jeszcze wykonane, jak i do zamiarów kierujących zachowaniem w trakcie jego trwania. Zamiar np. „uczenia się jutro” jest przykładem przyszłych intencji i podczas próby okazuje się, czy zamiarem związanym z działaniem, czy nie. Dosyć często niestety mamy do czynienia z prokrastynacją.

Czym jest intencja? – Rozważania:

Prokrastynacja jest zaś zwlekaniem, ociąganiem się, odroczeniem, zwłoką. To odwlekanie z opóźnianiem lub przełożenie czegoś na później. Przez pojęcie prokrastynacji rozumieć należy dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia. Mechanizm prokrastynacji polega na tym, że dzięki odłożeniu wykonania czynności na później początkowo następuje poprawa samopoczucia. Pojawia się radość oraz ulga, że nie trzeba działać natychmiast, a ponadto można zaangażować się w bardziej przyjemne, aktualne zadania. Odwlekaniu na później sprzyja złudzenie, że jutro będzie lepiej. Jednak uświadomienie sobie konieczności wykonania jakiegoś zadania powoduje stres, strach oraz nerwowość spowodowaną poczuciem, że zbyt mało czasu pozostało na dokładne i prawidłowe wykonanie planowanej czynności.

Psychologia ludowa wyjaśnia ludzkie zachowanie na podstawie stanów psychicznych, w tym przekonań, pragnień i intencji. Wyjaśnienie to opiera się na założeniu, że pragnienia motywują zachowanie, a przekonania kierują zachowaniem w kierunku pożądanego celu. Można to rozumieć w kategoriach łańcuchów przyczynowych, tj. pragnienia powodują intencje, intencje powodują działania, a działania powodują realizację pożądanego rezultatu. Ale prawdą to nie jest. To cel, a nie intencja celu stanowi o jego realizacji. Sam zamiar osiągnięcia celu nie daje gwarancji jego osiągnięcia. Zaś przyjęcie określonego celu powoduje, że wszystko niejako nagina się do celu. Jeśli nasz cel jest skonkretyzowany i uwiarygodniony, to zachodzi podejrzenie, że zostanie osiągnięty. Stąd istotna jest celowość działań. Zaś intencja to tylko ochota powzięcia zamiaru, a ta nic nie gwarantuje.

Czym jest intencja? – Podsumowanie:

Często sugeruje się, że intencje odgrywają główną rolę w moralnej wartości odpowiednich działań. Bywa to nazywane „zasadą intencji”. Teza, że ​​to, czy działanie jest moralnie dopuszczalne, zależy od intencji sprawcy wykonania tego działania – nie jest prawdą. Z tego punktu widzenia czyn, który skądinąd jest dozwolony, może być niedopuszczalny, jeżeli jest motywowany złymi intencjami. Obrońcy zasady intencji mogą twierdzić, że od intencji zależy, czy działanie jest dopuszczalne. Z tego punktu widzenia istnieje różnica między wartościami moralnymi osób i działań. Intencje dotyczą wartości moralnej osób, ale nie działań. Konsekwencjaliści twierdzą, że tylko konsekwencje działania mają znaczenie, a nie to, w jaki sposób zostało ono umotywowane. W niektórych przypadkach nawet działania podjęte w złych intencjach mogą mieć pozytywny skutek.

PS. Świadomie lub nieświadomie przypisujemy intencję niemal wszystkim działaniom. – August Witti

_______
#Intencja

Tags: