Najtrudniej poznać samego siebie

Każdy Polak wie

w patriotycznie/polsko/prawdziwie/topowo/tradycyjnie

Każdy Polak wie …

że Polska historia jest dosyć złożona i może właśnie przez to ciekawa. Sporo w sieci opracowań, “ale i to przyjmijcie na znak zwycięstwa” nad niewiedzą i ignorancją :D. Najpierw Polacy powstrzymali ekspansję Niemiec na wschód, potem ekspansję islamu na zachód, potem zaś obroniliśmy Europę przed rewolucją bolszewicką i doprowadzili do upadku imperium sowieckiego. A gdzieś po drodze stworzyli pierwsze w Europie państwo demokratyczne, z pierwszą konstytucją, wieloreligijne i oparte na tolerancji. To się niektórym w głowie nie mieści i wiecznie chcą naszą historię umniejszać.

Każdy Polak wieChociaż pierwsze wzmianki pisane o państwie Wiślan i Sarmatach sięgają I w p.n.e, a najstarsze obserwatorium na ziemiach polskich ma 3 700 lat, to historię Polski zaczniemy od średniowiecza. Od momentu gdy państwo Polskie sensu stricto zaistniało.

Historia Polski w pigułce:

ŚREDNIOWIECZE:

966 r. – Chrzest Polski: uznawany jest za początek państwa polskiego. Przyjęcie chrztu oraz ślub (w 965 r.) z czeską księżniczką Dobrawą Przemyślidką i księcia Polski z dynastii Piastów – Mieszka I, dołączyło państwo Polan do zachodniego kręgu kultury chrześcijańskiej.

972 r. – Bitwa pod Cedynią, była zwycięstwem wojsk Polan przed niemieckim najazdem. Obronione wówczas zostało Pomorze.

1000 r. – Zjazd w Gnieźnie. Męczeńską śmierć św. Wojciecha (997 r.) i jego kanonizację, polski książę Bolesław I Chrobry, wykorzystał doprowadzając na zjeździe gnieźnieńskim do utworzenia polskiej metropolii kościelnej w Gnieźnie oraz biskupstw w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Przypieczętował tym pełną samodzielności Polski, poświadczoną przez cesarza Ottona III.

1002-1018 r. – Wojna polsko-niemiecka: rozpoczęta przez Bolesława I Chrobrego, i zakończona zdobyciem Milska i Łużyc.

1025 r. – Koronacja Bolesława Chrobrego: przed śmiercią Bolesław I Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski, co wzmocniło pozycję Polski jako samodzielnego państwa.

1138-1320 r. – Podział Polski na dzielnice /rozbicie dzielnicowe/: Rozdrobienie państwa polskiego na mniejsze, niezależne władztwa terytorialne. W konsekwencji osłabienie Polski.

1226 r. – Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego. Miało to stanowić pomoc w walce z pogańskimi plemionami Prusów, a wyszło jak zwykle.

1241 r. – Najazd Tatarów: bitwa pod Legnicą zakończona przegraną wojsk polskich, działania dążące do zjednoczenia Polski zostały zahamowane poprzez śmierci Henryka Pobożnego.

1327 r. – Początek wojny z zakonem Krzyżackim, prowadzonej przez Władysława Łokietka przeciwko sojuszowi krzyżackiemu z księciem płockim Wacławem.

1331 r. – Bitwa pod Płowcami: pokonanie Krzyżaków przez wojska Władysława Łokietka.

1335 r. – Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia sporu z Krzyżakami. Kazimierz Wielki staje się niekwestionowanym władcą Polski po wykupieniu korony od Jana Luksemburskiego, króla Czech.

1343 r. – Zawarcie pokoju w Kaliszu. Polska odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską, przy Krzyżakach pozostawało Pomorze Gdańskie oraz ziemia michałowska i chełmińska jako “wieczysta jałmużna”.

1385 r. – Unia polsko-litewska w Krewie. Związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Książę Litwy, Jagiełło, został poprzez małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską królem Polski.

1410 r. – Bitwa pod Grunwaldem. Największa bitwa średniowiecznej Europy. Zwycięstwo sił polsko-litewskich przeciw Krzyżakom i państewkom Rzeszy.

1411 r. – Pokój w Toruniu, zakończenie wojny polsko-krzyżackiej.

1431-1435 r. – Wojna z Krzyżakami zakończona zwycięskim dla Polski pokojem w Brześciu Kujawskim.

1444 r. – Bitwa pod Warną. Starcie między oddziałami polsko-węgierskimi, a wojskami tureckimi (Imperium osmańskie). Liczniejsze wojsko tureckie pokonało koalicję. W bitwie zginął król Władysław Warneńczyk.

RENESANS:

1454-1466 r. – Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim, zakończona zwycięstwem Polaków i II pokojem w Toruniu.

1519-1521 r. – wojna zakonu krzyżackiego z Polską. Wojna zakończyła się czteroletnim rozejmem, po zakończeniu którego Krzyżacy nie byli już w stanie prowadzić wojny.

1525 r. – Hołd pruski: ostatni wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, królowi Polski.

1569 r. – Unia Lubelska: rozszerzenie unii “personalnej”, wiążącej oba państwa osobą władcy Polski i Litwy, w unię realną /odrębne wojsko i skarb/, zwaną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a od XVII wieku Rzeczpospolitą Polską.

1570 r. – Ugoda Sandomierska: porozumienie pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi, w celu wspólnej obrony przed kontrreformacją i zaprzestania walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.

1573 r. – Konfederacja warszawska: uważana za początek gwarantowanej tolerancji religijnej. Zawierał postanowienia swobody wyznań.

1573 r. – Wolna elekcja: Pierwszym królem wybranym w wolnej elekcji był Henryk Walezy, brat króla Francji Karola IX.

1596 r. – Unia brzeska: połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

BAROK:

1600 r. – Wojna ze Szwedami. Wojna dotyczyła sporu o Inflanty.

1605 r. – Bitwa pod Kircholmem: prym wiodła husaria. Rozgromiono wówczas trzykrotnie liczniejszą armię szwedzką.

1622 r. – Rozejm w Mitawie: Polska otrzymała w lenno kurlandzkie oraz południowo-wschodnie Inflanty z Dyneburgiem. Tereny te nazwano Inflantami Polskimi.

1627 r. – Bitwa pod Oliwą: była to bitwa morska pomiędzy flotą polską, a eskadrą okrętów szwedzkich, stoczona na redzie Gdańska. Wygrała Polska.

1629 r. – Pokój w Altmarku: sześcioletni rozejm kończący wojnę polsko-szwedzką.

1635 r. – Rozejm w Sztumskiej Wsi. Modyfikacja rozejmu z Altmarku korzystniejszy dla Polski.

1609-1618 r. – Wojna polsko-rosyjska: 9 października 1610 roku, po bitwie pod Kłuszynem, hetman Stanisław Żółkiewski zajął moskiewski Kreml. Przez dwa lata, do 7 listopada 1612 roku okupowała go polska załoga wojskowa.

1620-1699 r. – Wojny polsko-tureckie. Trzy wojny w latach 1620-1621 r., 1672-1676 r. oraz 1683-1699 r. Polska przyczyniła się do zatrzymania marszu tureckiego na podbój Europy.

1620 r. – Bitwa pod Cecorą. Wojska Rzeczypospolitej zostały rozbite.

1621 r. – Bitwa pod Chocimiem: konflikt zbrojny między Rzeczpospolitą a Imperium osmańskim.

1672 r. – Najazd turecki na Polskę. Zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego.

1673 r. – Zwycięstwo pod Chocimiem: wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego rozgromiły wojska tureckie.

1683 r. – Odsiecz wiedeńska: 12 września 1683 r. odbyła się bitwa pod Wiedniem między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów i likwidacją zagrożenia dla Europy.

1699 r. – Pokój w Karłowicach. Koniec 255 lat wojen pomiędzy Rzeczpospolitą, a Imperium osmańskim. Zapoczątkowanie przyjaznych stosunków obu państw.

1717 r. – Sejm “niemy”. Zakończenie walki króla ze szlachtą.

OŚWIECENIE:

1768-1772 r. – Konfederacja barska: zbrojny związek szlachty polskiej w obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej, przeciwko kurateli Imperium Rosyjskiego oraz królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu.

1772 r. – I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy.

1788-1792 r. – Sejm Czteroletni: mający na celu przywrócenie suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej.

1793 r. – Sejm w Grodnie. Uznano Sejm Czteroletni za niebyły i uchylono wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

1791 r. – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Pierwsza w Europie, druga /USA/ na świecie konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, chłopów zaś obejmuje ochroną państwa. Zniosła liberum veto.

1792 r. – Konfederacja targowicka: magnateria domaga przywrócenia starego ustroju Rzeczypospolitej i monarchii konstytucyjnej. Sprzeciw wobec Konstytucji 3 Maja.

1793 r. – II rozbiór Polski. Rosja i Prusy podpisują traktat podziałowy pomiędzy cesarzową Katarzyną II a królem Prus Fryderykiem Wilhelmem II.

1794 r. – Powstanie kościuszkowskie (insurekcja kościuszkowska). Powstanie narodowe przeciw Rosji i Prusom. Zwycięska bitwy pod Racławicami.

1795 r. – III rozbiór Polski. Podziałem Polskich ziem zajęły się Rosja, Austria i Prusy. Ostatni, pełny, trzeci rozbiór Rzeczypospolitej Polskiej.

1797 r. – Powstanie Legionów. Henryk Dąbrowski tworzy polskie formacje wojskowe do walki o niepodległość Polski.

1807 r. – Utworzenie Księstwa Warszawskiego. Formalnie niepodległa namiastka państwa polskiego.

1809 r. – Wojna z Austrią: część wojny Napoleońskiej. Zwycięstwo księcia Józefa Poniatowskiego.

1816 r. – Utworzenie Królestwa Polskiego /Królestwo Kongresowe/ – do roku 1831 z własną konstytucją, sejmem, wojskiem, monetą i polskim językiem urzędowym oraz cesarzem rosyjskim jako królem Polski.

ROMANTYZM:

1830 r. – Powstanie Listopadowe: powstanie przeciw Rosji, które zasięgiem objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń), zakończone niepowodzeniem.

1846 r. – Powstanie Krakowskie /Rewolucja Krakowska/: próba powołania ogólnonarodowego powstania, zakończona porażką /rabacja galicyjska/.

1863 r. – Powstanie Styczniowe: przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Trwało do jesieni 1864 r. Po stłumieniu powstania, kilkadziesiąt tysięcy uczestników zesłano na Syberię.

POZYTYWIZM:

1914-1918 r. – I wojna światowa. Polacy jako żołnierze trzech armii państw zaborczych.

1914 r. – Utworzenie w Warszawie Polskiej Organizacji Wojskowej. Józef Piłsudski tworzy grupy konspiracyjne w celu walki z rosyjskim zaborcą.

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE:

1918 r. – Odzyskanie niepodległości przez Polskę. 11 listopada tegoż roku przekazano władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Ponownie powstaje państwo polskie, wraz z strukturami państwa oraz wojskiem.

1918-1919 r. – Powstanie Wielkopolskie – powstanie przeciwko państwu niemieckiemu i żądanie powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, zakończone pełnym sukcesem.

1919-1921 r. – Powstania Śląskie: w sumie trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, skutkiem których było zyskanie dodatkowych terenów na rzecz Polski.

1919-1921 r. – Wojna polsko-bolszewicka: zatrzymanie podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki sowieckie. W 1920 r. Polacy ruszyli na Kijów.

1920 r. – Bitwa warszawska /cud nad Wisłą/: 12-25 sierpnia polskie wojska powstrzymały marsz bolszewików na Polskę i Europę.

1921 r. – Traktat Ryski: wytyczył przebieg granic, zatwierdził ostatecznie kształt mapy II Rzeczpospolitej.

1921 r. – Konstytucja marcowa: wprowadzała ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Zlikwidowała przywileje stanowe i herby.

1926 r. – Przewrót majowy: zamach stanu dokonany przez marszałka Józefa Piłsudskiego w dniach 12–15 maja, w którym Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą. Rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Stanisław Wojciechowski złożył swój urząd. Zamach majowy rozpoczął 13-letnie, autorytarne rządy sanacji.

II WOJNA ŚWIATOWA:

1939 r. – II Wojna Światowa: 1 września nastąpił atak Niemiec na Polskę.

1939 r. – Atak Związku Sowieckiego na Polskę: rozpoczęty 17 września, a poprzedzony paktem Rosjan z Niemcami.

1939-1945 r. – Polskie Państwo Podziemne: na terenach okupowanych Polacy utworzyli pierwsze w świecie tajne struktury państwowe, z sądownictwem, edukacją i wojskiem.

1940 r. – Zbrodnia katyńska: dokonany przez Sowietów mord na polskich jeńcach wojennych, w tym oficerach Wojska Polskiego.

1943 r. – Powstanie w getcie warszawskim: zryw organizacji żydowskich i wspomagających ich żołnierzy polskich przeciw terrorowi niemieckiemu. Powstanie zakończyło się klęską.

1944 r. – Powstanie Warszawskie: 1 sierpnia Warszawa wystąpiła zbrojne przeciwko okupantowi niemieckiemu. Po 63 dniach nierównej walki polskie oddziały powstańcze ogłosiły kapitulację. Po upadku powstania dokończono plan zrównania Warszawy z ziemią.

1945 r. – Zakończenie II wojny światowej, konferencja w Jałcie: bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt przystali na żądania Józefa Stalina i oddali Polskę w strefę wpływów ZSRS, dodatkowo odebrali Polsce na rzecz Sowietów tereny wschodnie /Kresy, z Wilnem i Lwowem/.

KOMUNIZM:

1945 r. – Rządy komunistów w Polsce, zapoczątkowany w 1944 r. manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, powołanego w Moskwie, pod polityczną kontrolą Józefa Stalina.

1947-1956 r. – Polska w okresie stalinizmu: państwo polskie stało się totalitarne. Likwidowano zrzeszenia, stowarzyszenia społeczne, kontroli poddano związki zawodowe, zniesiono samorządy lokalne, sądownictwo podporządkowano władzy, odbierając mu obiektywizm i niezawisłość. Przeciwników politycznych skazywano na śmierć.

1944-1963 r. – Żołnierze Wyklęci. Pozostałości Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), AK i innych organizacji, walczyli w dalszym ciągu z okupantem, tym razem rosyjskim. Masowe rozstrzelania, więzienie i represje, to losy tych żołnierzy.

1980 r. – Powstanie NSZZ “Solidarność”: zwieńczeniem działalności opozycji w Polsce. Po “Poznańskim Czerwcu ’56”, “Marcu 68”, “Grudniu 70” na Wybrzeżu powołano wolne związki zawodowe. Ruch solidarnościowy stał się powiewem wolności.

1981 r. – Stan Wojenny: rozpoczęty 13 grudnia, a trwający do 22 lipca 1983 r. antypolski stan wojenny, miał na celu stłumienie ruchu Solidarności i zmianę jej kierownictwa.

III RP:

1989 r. – Obrady Okrągłego Stołu: porozumienie części przywódców Solidarności z komunistami. Koniec komunizmu w Polsce, początek III Rzeczpospolitej. Prawdy wkrótce się dowiemy.

1999 r. – Wstąpienie Polski do NATO: 12 marca 1999 r. Polska stała się formalnie członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

2004 r. – Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej: 1 maja 2004 r.

2010 r. – Zamach Smoleński: 10 kwietnia 2010 r. w wyniku zamachu zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką, czołowi polscy politycy, dowódcy Wojska Polskiego, osoby towarzyszące, piloci i załoga. Być może poznamy wkrótce prawdę.

2015 r. – W Polsce pojawia się trzecia siła polityczna, a raczej ruch społeczny. Prezydentem Polski zostaje opozycyjny Andrzej Duda.

cdn… 😀

PS. Poprzednia opozycja stała się lewicą, zatem obecna opozycja może stanie się prawicą.

_______
#Polska

najnowsze z patriotycznie

Strach Covidian

Strach Covidian

Strach Covidian – rządy państw wykorzystują strach do kontrolowania i manipulowania populacją
Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów

Żyjemy bez autorytetów, ale nie tak dawno szanowało się wiedzę, zdolności, umiejętności
Na co nam polityka

Na co nam polityka

Na co nam polityka? Nieustannie doniesienia prasowe na temat polityki budzą spore
Translate »
idź do góry