Najtrudniej poznać samego siebie

Krajowa ustawa

Krajowa ustawa

w prawdziwie/świadomie/topowo

Krajowa ustawa o stabilizacji i ożywieniu gospodarczym – w którymś z poprzednich felietonów wspomniałem o NESARA i GESARA. Dzisiaj gwoli wyjaśnienia jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych i jak to będzie wyglądać u nas w Polsce. Wszak jesteśmy pod ich jurysdykcją, a armia USA, która jest wykonawcą GESARA, jest już na miejscu i czeka. Z czystej ciekawości, jak kto jeszcze nie słyszał co nas czeka, warto poczytać. Z góry przepraszam za wszelkie nieścisłości podczas tłumaczenia. Raczej anglistą nie jestem i żadnego nawet nie znam. Kaja się pewno teraz uśmiecha.

Krajowa ustawaKrajowa ustawa.

Ustawa o stabilizacji i ożywieniu gospodarczym, zaproponowana przez dr. Harveya Barnarda.

Treść wniosku w sprawie kompleksowej identyfikacji reform.

I. Opis wniosku

 1. Podstawa opodatkowania
 2. Zwolnienia, odliczenia, kredyty i wyłączenia
 3. Stawki podatkowe
 4. Podział obciążeń podatkowych
  – Rezerwy na ulgi dla osób o niskich dochodach
 5. Traktowanie podarunków charytatywnych
 6. Traktowanie własności domu
 7. Metody zbiórki 0
 8. Traktowanie przedsiębiorstw

II. Wpływ wniosku w stosunku do obecnego systemu 

 1. Prostota
  – Przejrzystość
  – Stabilność
 2. Uczciwość
 3. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność
 4. Zgodność i koszty administracyjne

III. Przejścia, kompromisy i problemy specjalne

 1. Wpływ przejściowy
 2. Kompromisy
 3. Specjalne problemy i uwagi

IV. Wniosek 


I. Krajowa ustawa – Opis wniosku

Niniejszy wniosek skupi się przede wszystkim na przepisach dotyczących reformy budżetowej pełnego projektu NESARA

 1. Podstawa opodatkowania
  Wszystkie nieobjęte zwolnieniem transakcje detaliczne przeprowadzane w ramach jurysdykcji Stanów Zjednoczonych.
 2. Zwolnienia, Odliczenia, Kredyty i Wykluczenia
  – Potrzeby życia są wyłączone z podatku konsumpcyjnego. Na potrzeby życia są zdefiniowane jako artykuły spożywcze, dzierżawy, leasingu, ubezpieczenia,
  i usług medycznych.
  – Organizacje charytatywne są zwolnione, jeśli ich zakupy są przeznaczone na cele niekomercyjne i niekonkurencyjne.
  – Początkowe emisje akcji i obligacji są zwolnione.
  – Zakupy rządowe są zwolnione.
  – Usługi rządowe, takie jak licencje, paszporty itp., są zwolnione.
  – Sprzedaż pieców, garaży i inne małe przedsięwzięcia, o ile nie są to czynności komercyjne.
 3. Wysokość podatków:
  – Neutralna pod względem dochodów krajowa stawka podatku konsumpcyjnego w wysokości 14%.
  – Wtórna sprzedaż papierów wartościowych Stawka podatku konsumpcyjnego w wysokości 1,4% (10% krajowej stawki podatku konsumpcyjnego).
  – Sponsorzy gier Podatek brutto od zysków: 8% (ponieważ gry są licencjonowaną działalnością, rząd jest uważany za partnera, dlatego gracze nie są opodatkowani, a jedynie zyski sponsora gier).
  – Podatki dochodowe z ubezpieczenia społecznego i Medicare obowiązują do momentu, gdy Kongres nie zdecyduje inaczej.
 4. Podział obciążeń podatkowych
  – Decyzje dotyczące wydatków określają poziom obciążeń podatkowych. W ramach tego systemu biedni ludzie, którzy wydają większość swoich pieniędzy na niezbędne rzeczy, niewiele płacą jeśli jakikolwiek podatek, podczas gdy bogaci, którzy kupują więcej samochodów i jedzą poza domem, płacą dużo podatku.
 5. Traktowanie podarunków charytatywnych
  – Utrata podatku dochodowego usuwa zachęty, które można odliczyć, jednak część tej straty odzyskuje się poprzez rządowe wydawanie certyfikatów kredytowych dla darczyńców kwalifikowanym organizacjom non-profit w wysokości 10% kwoty powyżej 250 USD. Te certyfikaty kredytowe są wykorzystywane do płacenia zobowiązań z tytułu podatku konsumpcyjnego i mogą być przenoszone na otwarty rynek.
  – Firmy nie muszą obciążać podatkiem konsumpcyjnym za zakupy dokonane przez zarejestrowaną organizację non-profit, jeśli zakup ma na celu wykorzystanie non-profit lub niekonkurencyjne wykorzystanie komercyjne.
 6. Traktowanie własności domu
  – Kupno domu jest uważane za kwalifikowane wydarzenie detaliczne mające zastosowanie do krajowego podatku konsumpcyjnego.
  – Domy używane mają podstawę opodatkowania wynoszącą jedynie różnicę między pierwotną ceną zakupu a nową ceną sprzedaży. Natomiast nowe domy są opodatkowane według pełnej ceny zakupu w momencie sprzedaży.
  – Składane odsetki od zabezpieczonych pożyczek są eliminowane. Dozwolone jest pobieranie jedynie prostych odsetek jako opłaty za monetyzację.
  – Zasady muszą zostać zapłacone w pierwszej kolejności, zanim banki pobiorą opłatę za monetyzację.
  – Zmiany te działają wstecz na wszystkie zabezpieczone pożyczki.
 7. Metody zbierania
  – Zainicjowanie nieobjętej zwolnieniem transakcji detalicznej powoduje, że agent może pobierać podatek od sprzedaży należny za tę transakcję.
  – Podatek od sprzedaży jest należny w najbliższym banku regionalnym do 10 dnia następnego miesiąca miesiąca, w którym nastąpiła transakcja.
 8. Traktowanie przedsiębiorstw
  Przedsiębiorstwa są traktowane jako przedstawiciele krajowej służby podatkowej. Oni zobligowani są do zapłaty podatku od sprzedaży towarów i usług opodatkowanych i przekazać swoje płatności w terminie.
  – Firmy mają możliwość pozyskiwania nowych zabezpieczonych pożyczek bez nieodłącznej niestabilności równania pożyczki złożonej, ponieważ wszystkie plany spłat pożyczek zabezpieczonych zawsze kończą się na 0, ponieważ w ramach NESARA, zasady są płacone w pierwszej kolejności. Powoduje to generowanie mniejszej liczby bankructw z powodu niewykonania zobowiązań i zwiększa zdolność firm do rozwijania się i tworzenia miejsc pracy.
  – Zniesienie podatku dochodowego radykalnie obniży koszty dostarczanych towarów i usług ze względu na nieodłączny charakter wbudowanych kosztów podatku dochodowego (lub dowolnego innego systemu podatkowego, który dodaje podatek w trakcie procesu wytwarzania towaru lub usługi). Szacuje się, że ta ukryta wbudowana redukcja kosztów wynosi nawet 30%. Oprócz postanowień reformy monetarnej NESARA, dlatego uważamy, że 14% stopa jest konserwatywną stopą neutralną pod względem dochodów.

II. Krajowa ustawa – Wpływ propozycji w stosunku do obecnego systemu

W porównaniu z obecnym systemem i innymi propozycjami, NESARA jest najprostsza, najbardziej sprawiedliwa i bierze pod uwagę moralną potrzebę zapewnienia ślepych zwolnień podatkowych od potrzeb życiowych.

 1. Prostota
  Płaski 14% podatek od sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby jest prosty, zwłaszcza w porównaniu z mylącym ośmioma tomami obecnego kodeksu podatku dochodowego. Zryczałtowany krajowy podatek konsumpcyjny jest łatwy do zarządzania jako jeden procent. Wszystkie inne wyłączenia i wyłączenia oraz przepisy szczególne NESARA są powiązane z tą liczbą, dzięki czemu korekty są łatwe i zrozumiałe.
  Przejrzystość: prawdziwy koszt rządu znajduje odzwierciedlenie w prosty, płaski, krajowy podatek konsumpcyjny / sprzedaży.
  Stabilność: Przepisy reformy monetarnej zawarte we wniosku NESARA obejmują stabilność naszego systemu monetarnego jako jego główny. Zryczałtowany krajowy podatek konsumpcyjny jest stabilnym, łatwym w zarządzaniu systemem, jeśli uwzględnione zostaną proste wyłączenia pozagiełdowe. Ostatecznie jednak zdaniem autora prawdziwa stabilność może nastąpić tylko po reformie naszego systemu walutowego.
 2. Uczciwość
  NESARA jest ślepa na dochody osób fizycznych. Jeśli towar lub usługa nie są konieczne do życia w Stanach Zjednoczonych, to należy je opodatkować. Bogaci, którzy płacą więcej niż tylko za artykuły niezbędne, kupują więcej towarów i usług, które nie są uważane za niezbędne do życia. NESARA zapewnia Kongresowi swobodę stanowienia prawa dotyczącego tego, co jest zwolnione, a co nie. Również unika się arbitralnego, ingerującego, ekspansywnego i kosztownego krajowego programu rabatowego, z prostymi, pozagiełdowymi wyjątkami dotyczącymi potrzeb życiowych.
 3. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność
  Przepisy reformy monetarnej zawarte we wniosku NESARA zwracają korzyść dla ekonomii, która jest zbyt wielka do zmierzenia. Szacuje się, że 1 bilion USD długu publicznego zostałby wyeliminowany, a rezerwy bankowe w wysokości około 500 miliardów USD byłyby dostępne na pożyczki. Krajowy podatek konsumpcyjny opodatkowałby również import równomiernie, jednak ukryte koszty podatku dochodowego wyeliminowane z zakupów (obliczone na 30 % cen bieżących), ceny krajowe spadną, a następnie będą bardziej konkurencyjne w porównaniu z importowanymi towarami i usługami. NESARA prognozuje niewielki wzrost wydajności o 2,5% rocznie, co oznacza podwojenie standardu żyjący w ciągu 20 lat. Uważa się, że inne narody musiałyby przyjąć podobny system fiskalny i monetarny, aby nadążyć za Stanami Zjednoczonymi. re. Zgodność i koszty administracyjne.
  – Zgodność jest obowiązkowa dla wszystkich transakcji handlowych nieobjętych zwolnieniem.
  – Unikanie płatności jest trudniejsze, ponieważ uniknięcie płacenia podatku od sprzedaży będzie wymagało więcej niż jednej strony.
  – Jeżeli krajowa służba podatkowa uważa, że ​​podatek nie został zapłacony od niepodlegającej wyłączeniu transakcji handlowej w ramach jurysdykcji Stanów
  Zjednoczonych, strony wymienione w nakazie braków muszą jedynie przedstawić dowód transakcji potwierdzającej zapłacenie podatku lub dostarczyć księgi i
  zapisy dotyczące transakcji.
  – Dochodzenie w sprawie ciągłego oszustwa staje się zwykłą sprawą, że agent podatkowy dokonuje zakupu i sprawdza, czy podatek został zapłacony.
  – Koszty administracyjne związane z przejściem na przepisy podatkowe NESARA są stosunkowo niewielkie. W rzeczywistości służba podatkowa może nie
  mieć wiele do zrobienia, a zatem ma mniejszy budżet.
  – Drogiego programu rabatów rządowych unika się całkowicie dzięki nadmiernym włączeniom dotyczącym potrzeb życiowych.

III. Krajowa ustawa – Przejścia, kompromisy i kwestie specjalne

Uważa się, że koszty przejściowe zarówno przepisów podatkowych, jak i monetarnych Propozycja NESARA to tylko koszt drukowania nowego papieru firmowego, nowej waluty (przepis dotyczący reformy monetarnej) oraz eliminacja obecnego personelu IRS.

 1. Wpływ transformacji
  Wpływ przekształcenia systemu fiskalnego Stanów Zjednoczonych na system zaproponowany przez NESARA spowodowałby dramatyczny wzrost zgodności podatkowej, presję konkurencyjną na obniżkę cen w stosunku do importu oraz wzrost wartości używanych domów, co pomogłoby wyeliminowaniu zarazy miejskiej. Korzyści są po prostu zbyt liczne, aby wymienić je tutaj w całości.
 2. Kompromisy
  – Ludzie nie muszą już wypełniać formularzy, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań podatkowych.
  – Rząd nie musi monitorować rocznych dochodów ludzi (zakładając oczywiście, że podatek dochodowy od ubezpieczeń społecznych i Medicare
  nie jest wymieniony w niniejszym wniosku).
  – Unika się krajowego programu rabatowego, a tym samym unika się większych wydatków rządowych.

Kwestie specjalne i uwagi

Postanowienia reformy monetarnej zawarte we wniosku NESARA przewidują szeroko zakrojone, pozytywne zmiany w naszym obecnym systemie monetarnym, których korzyści są nieobliczalne pod względem dobrobytu dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Ponieważ prawdziwa reforma podatkowa jest daremna bez reformy systemu monetarnego.

Efekt zmian stanie się widoczny z dnia na dzień. Podatki spowodowałyby gwałtowny wzrost cen o co najmniej 14%, ale jednocześnie firmy nie muszą już pobierać podatków dochodowych od swoich pracowników, dlatego przekazują oszczędności swoim pracownikom, którzy otrzymują większą wypłatę. Ceny produktów i usług nieobjętych zwolnieniem są tymczasowo zawyżone. W miarę upływu czasu, gdy realizowane są redukcje kosztów, ceny nieznacznie spadają i stabilizują się. Koszty podstawowych potrzeb życiowych pozostają takie same lub stają się tańsze. Standard życia biednych pracujących prawie wzrasta w rezultacie natychmiast, ponieważ nie dotyczą one w znacznym stopniu nowego krajowego podatku konsumpcyjnego , ale są zwolnione z rządowego ingerującego w podatek dochodowy.

Sprzedaż nowych domów gwałtownie wzrośnie, zanim ustawa stanie się prawem. Gdy rachunek stanie się prawem, od razu koszt zakupu używanego domu staje się natychmiast bardziej atrakcyjny.

Nowe równania pożyczek NESARA stają się retroaktywne (rezerwa na NESARA w celu zagwarantowania uczciwości w przypadku wyeliminowania odsetek składanych od bezpiecznych pożyczek). Niektórzy właściciele domów, którzy są w wieku 17-20 lat, płacąc za dom, zgodnie z ustawą NESARA, które stosuje się z mocą wsteczną, wielu może znaleźć się w domu całkowicie opłaconym lub prawie za to zapłaconym. Natychmiast ich uznaniowe wydatki wzrastają.

Banki stwierdzą, że rezerwy są szybciej zaspokajane, ponieważ zabezpieczone pożyczki są konwertowane na równania pożyczek zabezpieczonych NESARA. Nagle mają więcej pieniędzy na pożyczkę. Niektóre szacunki wskazują, że kwota ta wynosi 500 miliardów dolarów w całym kraju. Ten nowy stos gotówki może zostać udostępniony społeczności, na nowe pożyczki, jeśli wyborcy zdecydują się za nie zapłacić. Jeśli już, zmiany stają się deflacyjne, a rząd prawdopodobnie będzie musiał wydać pieniądze na utrzymanie presji deflacyjnej na niskim poziomie – dalszy wzrost wydajności krajowej, jeśli wydatki wzrosną.

Krótko mówiąc, NESARA to korzystne rozwiązanie dla obecnych problemów monetarnych i fiskalnych w tym kraju. Chcielibyśmy, aby przedstawiciele rządu poważnie przyjrzeli się propozycji NESARA.

Istnieje wiele zmian bardziej przejściowych, które mają miejsce, a które nie zostały przedstawione w niniejszym wniosku, jednak staraliśmy się skupić na stronie fiskalnej reform Krajowej ustawy o stabilizacji i ożywieniu gospodarczym zgodnie z wytycznymi wniosku.

IV. Krajowa ustawa – Wniosek

Uważamy, że NESARA jest najlepszą jak dotąd propozycją, która jest uczciwa, sprawiedliwa i neutralne pod względem dochodów i nie wykonalibyśmy naszej pracy, gdybyśmy nie powiadomili Prezydenckiego panelu doradczego ds. reformy podatkowej. Mamy nadzieję, że ktoś z tego panelu przyjrzy się temu poważnie.

Dziękujemy.
Z poważaniem,
Ryan Kingsly
Administrator
Rada dyskusyjna NESARA

Ot i Krajowa ustawa o stabilizacji i ożywieniu gospodarczym Stanów Zjednoczonych i państw pod jurysdykcją tych Stanów Ameryki.

PS. No i tak Ci! – August Witti

Tags:

najnowsze z prawdziwie

Duchowość kwantowości

Duchowość kwantowości. Odkrycie fizyki kwantowej na nowo zdefiniowało sposób, w jaki postrzegamy
trójkąt dramatyczny

Trójkąt dramatyczny Karpmana

Trójkąt dramatyczny jest dobrze znanym modelem psychologicznym. Sporo ludzi powiela ten odwieczny, choć
Translate »
idź do góry