Wolność słowa

Wolność słowa

w patriotycznie/polsko/prawdziwie

Wolność słowa to prawo do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, a także jego poszanowania przez innych. Współcześnie jest uznawana jako standard norm cywilizacyjnych. Chociaż często nakładane są na nią pewne ograniczenia, np. w sprawach publicznego obrażania innych osób.

Wolność słowa

Wolność słowa

Wolność słowa w Polsce po raz pierwszy wprowadzona została przez Kazimierza Wielkiego w 1347 roku w „Statutach wiślickich”, zatem nie jest to jakaś XX wieczna fanaberia, tylko prawo mające tradycje historyczne w Polsce. Brak wolności słowa charakteryzuje systemy teokratyczne, totalitarne i autorytarne. Represje związane z wolnością słowa są spotykane także w krajach uważanych za przestrzegające zasad demokracji. Zazwyczaj odbywa się to poprzez blokowanie informacji, które są niewygodne. W realu wolność słowa rzadko jest nieograniczona, przykładowo w Polsce Kodeks karny zabrania publicznego znieważania Prezydenta RP i  innych konstytucyjnych organów RP. Przestępstwem może być też pomówienie i zniesławienie.

Ponadto przestępstwem jest zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom nazistowskim, komunistycznym oraz innym zbrodniom przeciw pokojowi, ludzkości oraz zbrodniom wojennym. Przestępstwem jest też obraza uczuć religijnych, która wzbudza wiele kontrowersji i nie zawsze jest adekwatna. Wolność słowa gwarantuje art. 14, 25, 49, 53 oraz 54 Konstytucji RP, ograniczenia narzuca również Konstytucja, jak i Kodeks karny:

Wolność słowa – Obserwacja:

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Art. 196.
Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, który to przepis w Polsce stosowany jest wybiórczo.

Art. 212. § 1.
Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 216. § 1.
Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze. Aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 256.
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1.

Art. 257.
Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowościowej. Etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości. Z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Wolność słowa – Podsumowanie:

Korzystając z internetu i portali społecznościowych, należy pamiętać o tych zapisach, które jak mniemam będą bardziej restrykcyjnie honorowane. Jednakowoż właśnie ta wolność słowa i swoboda myślenia, zmienia nasze czasy w sposób spektakularny i bardzo dynamiczny. Jawność zaczyna odgrywać coraz większą rolę, a jej odwrotność i manipulacje są postrzegane jako zdrada. Mając w rękach narzędzie jakim jest Internet możemy wpływać na losy świata. Nie kto inny, a ludzie w ujęciu społecznym. Tzw. dotychczasowe elity zaczynają tracić na wartości, nie przestrzegając zasad wolności słowa.

To wielki sukces społeczeństwa i spełnienie nadziei pokładanych w Internecie. Który został stworzony do swobodnego przekazywania myśli i w celach swobodnej komunikacji społecznej. Kto tego nie docenia musi pogodzić się z odejściem do lamusa i w niepamięć. Zatem Internet jest najważniejszą zdobyczą wolności słowa, a wolność słowa zdobyczą cywilizacyjną.

PS. Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć.

____________
#WolnoscSlowa